Санбюллетень профилактика туберкулеза в картинках

 

 

ПРОФІЛАКТИКА ТУБЕРКУЛЬОЗУ

 

 

Туберкульоз – це тяжке інфекційне захворювання. Збудником його являється туберкульозна палочка. Зараження відбувається в основному від хворих людей, рідше через молоко від хворих тварин. Основним джерелом зараження є мокрота хворого, в якій знаходяться туберкульозні палочки. Потрапляючи на землю та на інші предмети, мокротиння висихає, а палочки піднімаючись у повітря разом з частинками пилу проникають у легені людини.

 

Чому одні хворіють, а інші ні?

Так, зараження дійсно н завжди викликає захворювання. Це залежить від загального стану організму. Якщо організм людини ослаблений, виснажений, то туберкульозні палочки можуть викликати хворобу. Якщо ж організм здоровий, міцний, опірність його до хвороби добра – палочки в ньому, як правило, не розмножуються. На стійкість до туберкульозного захворювання має певний вплив і вік людини, матеріально-побутові умови життя людини, її харчування, умови праці та відпочинку.


 

Чи передається туберкульоз по спадковості?

Туберкульоз по спадковості не передається. Є багато прикладів, коли діти у батьків хворих на туберкульоз на протязі всього життя залишаються здоровими. Дуже рідко спостерігається зараження туберкульозом плода від хворої матері під час вагітності або роді. Туберкульозні палочки тоді проникають в організм плода через дитяче місце. В таких випадках у дітей може бути природжений туберкульоз або розвитися у перші місяці життя.

Санбюллетень профилактика туберкулеза в картинкахТуберкульоз протікає здебільшого скрито. До моменту виявлення туберкульозу людина не почуває себе хворою. Ось чому раннє виявлення захворювання і його своєчасне лікування має надзвичайне значення. На туберкульоз хворіють люди різного віку. Отже, для того щоб не захворіти на туберкульоз необхідно насамперед зміцнювати свій організм, підвищувати його стійкість до захворювань. Виконувати правила особистої гігієни праці, відпочинку, харчування. Відмовитися від шкідливих для організму звичок – вживання алкоголю, куріння.


Довго тривалість життя алкоголіків хворих на туберкульоз значно менша, ніж у хворих що не п’ють.

Флюорографія – найбільш надійний метод виявлення скрито протікаючого туберкульозу і інших захворювань легень. Кожна свідома людина повинна розцінювати флюорографічне обстеження, своєчасне і повноцінне лікування – як свій громадський обов’язок.

Обов’язковим є метод специфічної профілактики туберкульозу – вакцинація. Вакцинація проти туберкульозу проводиться в родильних будинках. Ревакцинацію проводять школярам у віці 7 років і 14 років. Ревакцинації підлягають діти, які негативно реагують на туберкулінові проби, тобто у яких р.Манту від’ємна. Щороку проводиться р.Манту весною дошкільнятам, а осінню школярам. Специфічна профілактика туберкульоз має велике значення у боротьбі з туберкульозом у дітей.

Источник: dts.gov.ua

Вакцина БЦЖ противостоит туберкулезуТуберкулёз можно ликвидировать только с помощью его профилактики, способствующей избавлению детей и подростков от возбудителя путем вакцинации здоровых и полного излечения больных. В целях успешной профилактики туберкулеза, санбюллетени с картинками должны быть распространены практически повсюду. Одну из наиболее важных целей национальных программ систем здравоохранения во многих странах мира представляет собой профилактика туберкулеза, являющаяся наиболее эффективным способом снижения частоты встречаемости этого заболевания путём остановки процесса передачи микобактерий туберкулёза от больных людей здоровым.


Основной целью прививок против туберкулеза является развитие специфического, как индивидуального, так и коллективного, иммунитета у взрослых в возрасте до 30 лет и у детей. Этому, главным образом, способствует вакцина БЦЖ, состоящая из живого, но ослабленного штамма микобактерий туберкулёза. Благодаря биологической активности этой вакцины, содержащиеся в ней микобактерии туберкулёза приживаются в организме привитых и начинают размножаться в месте прививки, что и вызывает ответную специфическую реакцию организма с последующей его аллергической перестройкой, что и приводит к развитию иммунитета к туберкулезу.

Санбюллетень на тему «Профилактика туберкулеза» обязательно должен содержать сведения о том, что первая вакцинация проводится новорожденным на 4-7-й день их жизни. Однако, для поддержания иммунитета, необходимо через несколько лет проводить ревакцинацию. Наиболее оптимальным является проведение ревакцинации клинически здоровым детям в 7 лет, 12 лет и 16-17 лет, после этого она должна проводиться через каждые 5-7 лет до 30 лет в случаях контактов с больными туберкулезом или при отсутствии инфицированности по результатам туберкулиновой пробы. Своевременное проведение вакцинации БЦЖ может снизить риск развития туберкулёза на 50%.


Лицам с повышенным риском развития туберкулёзной инфекции необходимо проходить химиопрофилактику, также являющуюся достаточно эффективным методом предупреждения заболевания. Такая профилактика туберкулеза является первичной в тех случаях, когда она проводится у не инфицированных микобактериями туберкулёза лиц, после их контакта с больными туберкулезом, и вторичной в тех случаях, когда её проводят инфицированным или переболевшим в прошлом людям.

Санбюллетень на тему «Профилактика туберкулеза» Иллюстрирование санбюллетеня профилактики туберкулеза фото с соответствующими изображениями поможет лучше понять, что профилактика туберкулеза путем первичной химиопрофилактики снижает и заболеваемость, и инфицированность. Она подавляет туберкулезную инфекцию ещё в инкубационном периоде. Что же касается вторичной химиопрофилактики, то, благодаря ей, происходит предупреждение экзогенной туберкулезной суперинфекции и активизация эндогенной.

Проведение химиопрофилактики необходимо всем контактирующим с бактериовыделителями в семейных, профессиональных или бытовых условиях здоровым лицам; детям и подросткам, у которых наблюдается вираж туберкулиновой пробы; инфицированным туберкулезом детям и подросткам, с переходом нормергической туберкулиновой реакции в гиперергическую; лицам, которые получают стероидные гормоны по поводу других заболеваний, при выявлении у них посттуберкулезных изменений в легких.


оме того, её проведение должно быть обязательным для больных с такими заболеваниями как больным силикоз, психические заболевания, сахарный диабет, алкоголизм, наркомания, язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки, хронические воспалительные заболевания органов дыхания, с наличием посттуберкулезных изменений в легких, ВИЧ-инфицированным и всем взрослым лицам при посттуберкулезных изменениях в легких и с наличием гиперергических реакций.

Источник: tuberculum.ru

Мероприятия социальной направленности в борьбе с туберкулезом

Мероприятия социальной направленности направлены на снижение факторов социального риска. Они включают в себя:

 • повышение материально-бытового уровня населения;
 • устранение такого явления, как бедность;
 • улучшение экологической обстановки;
 • повышение уровня культуры и социальной грамотности.

На выполнение этих условий оказывает влияние социально-экономическая ситуация в стране, ее политическое устройство и идеология.

Профилактика туберкулеза направлена снижение уровня социально-экономического бремени человека!

Медицинские профилактические мероприятия

Целью медицинских профилактических мероприятий является уменьшение риска инфицирования туберкулезной инфекцией здорового контингента. Ее основные направления:


 • Противоэпидемические мероприятия в местах проживания больного.
 • Своевременное выявление больных (на ранних этапах развития заболевания).
 • Адекватное лечение.
 • Борьба с внутрибольничным распространением инфекции и перерывами в лечении.
 • Проведение вакцинации и химиопрофилактики.

Противоэпидемические мероприятия в очагах туберкулезной инфекции

При выявлении больного туберкулезом участковый врач фтизиатр составляет план оздоровления очага инфекции. Определяется план лечения больного. Обследуются все члены его семьи и проводится химиопрофилактика. Семья больного снабжается дезинфицирующими растворами.

Профилактика заражения туберкулезом в семье больного включает в себя проведение следующих мероприятий:

 • выделение отдельной посуды для больного, ее индивидуальное хранение и специальная обработка;
 • выделение отдельных полотенец и постельного белья;
 • пользование специальной плевательницей;
 • проведение текущей дезинфекции (ежедневная влажная уборка помещения);
 • проведение заключительной дезинфекции. Она проводится силами санитарно-эпидемиологической службы в случаях госпитализации больного или в случае его смерти.

Обеззараживание предметов и вещей, которые находятся в пользовании больного

 • Дезинфекция мокроты и плевательницами 5% раствором хлорамина.
 • Плевательница кипятится в 2% растворе бикарбоната натрия. Время кипячения составляет не менее 20 мин. Либо плевательница погружается на 6 часов в 5% раствор хлорамина, с последующей обработкой теплой водой.
 • Посуда кипятится не менее 20 мин. в воде или в 2% растворе соды.
 • Белье замачивается в стиральном порошке и кипятиться не менее 20 мин.

Профилактика туберкулеза направлена на предупреждение заражения лиц, контактирующих с больными!

Своевременное выявление больных туберкулезом

Своевременное выявление туберкулеза позволит излечить больного в кратчайшие сроки с минимальным ущербом для здоровья больного. Несвоевременное выявление заболевания, когда поражены обширные участки органа с наличием очагов деструкции и массивным бацилловыделением, излечить тяжело, а подчас и невозможно. Такие больные являются особо опасными для окружающего их населения.

Задачи по выявлению больных туберкулезом возложены на врачей общей лечебной сети. Выявлять заболевание предписано при профилактических осмотрах, у больных, обратившихся за медицинской помощью в поликлинику и у больных, находящихся на стационарном лечении по поводу других заболеваний. Врачи общей лечебной сети обязаны знать симптомы туберкулеза, правильно опрашивать и осматривать больных, обследовать с применением лучевых методов диагностики, микробиологических и бронхологических.


Массовые флюорографические осмотры взрослого и подросткового населения используются в РФ для раннего, своевременного выявления туберкулеза. Туберкулинодиагностика — основной метод выявления инфицированных туберкулезными палочками, лиц с повышенным риском заболевания и больных туберкулезом детей. Для проведения туберкулинодиагностики применяется реакция Манту (проба Манту). Она является единственным методом раннего выявления туберкулеза у детей.

Своевременное выявление заболевания и адекватное лечение приводит к тому, что больные быстро становятся незаразными и окончательно излечиваются в установленные сроки.

Бактериоскопическое исследование

Анализ на туберкулез методом прямой бактериоскопии является наиболее простым и быстрым способом обнаружения микобактерий в исследуемом материале. Выявить наличие возбудителя можно в течение 1-го часа. При использовании этого метода обнаружение микобактерий возможно только при условии их содержания не менее 10 тыс. микробных тел в 1 мл материала. Поэтому отрицательный результат еще не служит основанием для исключения диагноза туберкулеза. К тому же на результативность анализа влияет качество диагностического материала.

Культуральный метод

Анализ на туберкулез методом посева биологического материала (культуральный метод) более чувствителен, чем микроскопия мазка. МБТ выявляются, если в исследуемом материале их несколько сотен. Время получения ответа от 3-х недель до 3-х месяцев. До этого срока химиотерапия назначается «вслепую».

Профилактика туберкулеза направлена на раннее, своевременное выявление больных!


Адекватное лечение туберкулеза

Лечение туберкулеза на современном этапе является важным компонентом в борьбе за предупреждение распространение инфекции. Снижение числа бацилловыделителей поможет снизить число инфицированных и предупредить появление новых случаев заболевания.

Стратегия лечебного процесса заключается в максимально быстром подавлении популяции микобактерий и регрессии патологических изменений, вызванных инфекцией.

Основными принципами антимикробной терапии являются:

Своевременность начала антимикробной терапии. Это позволит прекратить бацилловыделение у больного на ранних сроках лечения и восстановить пораженный орган без ущерба для организма в целом.

Лечение туберкулеза должно быть длительным, до полного клинического излечения. Если больной выявлен с запущенной формой заболевания, то лечение будет длиться до стабилизации инфекционного процесса.

Лечение заболевания должно быть комплексным с учетом возраста больного и сопутствующей патологии:

 • воздействие на инфекцию;
 • воздействие на больной организм в целом (иммунный статус) и на происходящие в нем патологические процессы (патогенетическое лечение);
 • снижение уровня и ликвидация проявлений симптомов заболевания;
 • местное лечение,
 • применение хирургических методов лечения.

Прием противотуберкулезных препаратов должен быть регулярным. Даже небольшие перерывы приводят к развитию лекарственной устойчивости. Прием противотуберкулезных препаратов должен проходить под контролем медицинского персонала.

Адекватное лечение туберкулеза — важная мера профилактики туберкулеза!

Подробно читай статью «Все о лечении туберкулеза».

Специфическая профилактика туберкулеза

Противотуберкулезная вакцинация является главным компонентом в борьбе с детским туберкулезом в РФ. 64 страны мира в настоящее время сделали вакцинацию обязательным компонентом в работе по предупреждению развития туберкулеза.

Впервые в 1919 году французский ученый А. Кальметт и Ш. Герен создали штамм BCG, который использовали для вакцинации людей. В 1921 году был вакцинирован первый ребенок.

 • Готовиться вакцина из штамма живых и ослабленных микобактерий туберкулеза, которая практически утратила свое повреждающее свойство.
 • Вакцина вводится внутрикожно в верхнюю треть плеча и заставляет организм вырабатывать антитела.
 • Действие вакцины ослабевает к 4-у году.
 • Первую вакцинацию проводят в роддоме на 3 – 7 сутки от рождения ребенка.

Если по каким-либо причинам вакцину в роддоме не ввели, вакцинирование будет осуществлено в поликлинике. Вторую вакцинацию проводят детям 7-и лет (первоклассникам).

 • Полноценный иммунитет формируется в течение года.
 • О создании иммунитета говорит образовавшийся в результате вакцинации рубчик. Он полностью формируется к 9 – 12 месяцу.
 • Если размер рубчика 5 – 8 мм, то индекс защиты от туберкулеза от 93 до 95%.
 • Если рубчик 2 – 4 мм, то индекс защиты снижается до 74%.
 • Если рубчик 10 мм и деформирован, то это говорит, что возникли осложнения при вакцинации и иммунитет не выработался.
 • Частота осложнений от вакцинирования составляет 0,1%. Осложнения проявляются в виде холодных абсцессов, поверхностных язв, БЦЖ-итов (региональный лимфаденит, остит, конъюнктивит), келоидных рубцов. Очень редко развивается генерализованная БЦЖ- инфекция.

Профилактика туберкулеза у детей с применением вакцин предупреждает развитие распространенных форм туберкулеза.

Туберкулез у детей является довольно опасным заболеванием. Родители должны знать, что отказ от прививки лишает ребенка права на защиту от инфекции!

Подробно читай в статье «Как прививка БЦЖ защищает детей от туберкулеза».

Химиопрофилактика

Химиопрофилактика проводится у лиц, которые подвергаются большой опасности заражения туберкулезом. Химиопрепараты способны уменьшить количество микобактерий в организме человека. Их прием предупреждает развитие заболевания. Обязательной химиопрофилактике в первую очередь подлежат:

 • дети в период первичной туберкулезной инфекции
 • лица, находящиеся в бытовом контакте.

Длительность химиопрофилактики составляет от 3-х до 6-и месяцев.

Борьба с туберкулезом — одна из основных задач Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ)

Туберкулез является заболеванием, которое передается в 95% случаев воздушно-капельным путем. Микобактерии туберкулеза при кашле попадают в окружающую среду и инфицируют окружающих. Подвержены заболеванию люди с ослабленным иммунитетом. Почти в 30 раз вероятность заболеть туберкулезом выше у лиц с ВИЧ-инфекцией.

1/3 больных населения мира инфицировано туберкулезной палочкой. Небольшая доля из них заболевает. По причинам смертности от инфекционных заболеваний туберкулез стоит на втором месте. В 2014 году туберкулезом около 10 миллионов человек, около 1,5 миллионов умерло. Благодаря своевременному выявлению и адекватному лечению за период с 2000 по 2013 год спасено 37 миллионов человек, а показатель смертности за этот период снизился на 45%.

Основные задачи ВОЗ по борьбе с туберкулезом:

 • Предоставить больным беспрепятственный доступ к медицинской помощи высоко уровня.
 • Снизить социально-экономические предпосылки развития заболевания.
 • Защитить группы населения, уязвимые к туберкулезу, в том числе лиц с сочетанной патологией — туберкулез и ВИЧ, туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью.
 • Поддержка разработок новых методик лечения заболевания и их эффективное использование.
 • Защита прав человека в области лечения и профилактики туберкулеза.

 

Профилактика туберкулеза — главная цель национальных программ здравоохранения многих стран мира. Мероприятия социальной направленности в борьбе с туберкулезом, медицинские профилактические мероприятия, противоэпидемические мероприятия в очагах туберкулезной инфекции, своевременное выявление больных туберкулезом, адекватное лечение туберкулеза, специфическая профилактика туберкулеза и химиопрофилактика — основные меры профилактики туберкулеза в РФ.

  Статьи раздела «Туберкулез»Самое популярное

Источник: microbak.ru

Учитель биологии Тельнов А.П.
Каждый год на Земле миллионы людей погибают от туберкулеза, несмотря на то, что для лечения больных уже в течение нескольких десятилетий существуют эффективные лекарства. Чтобы привлечь внимание к тому, что на большей части нашей планеты туберкулез продолжает оставаться «убийцей № 1» среди всех инфекционных заболеваний.
Ежегодно 24 марта проводится Всемирный день борьбы с туберкулезом.
волнообразно протекающая хроническая инфекционная болезнь, характеризующаяся различной, но преимущественно легочной локализацией, полиморфизмом клинических проявлений, интоксикацией и аллергизацией организма. Наряду с легочным туберкулезом возможно развитие и внелегочных форм, поскольку туберкулез способен поражать все органы и ткани человеческого организма, исключая только ногти и волосы.

Туберкулёз – это инфекционное заболевание. Возбудителем его является микобактерия туберкулёза, которую называют палочкой Коха по имени ученого, открывшего этот возбудитель. Именно он открыл микобактерию, вызывающую болезнь и скромно назвал ее «палочкой Коха».В отличие от других микробов, микобактерия туберкулеза чрезвычайно живуча: отлично себя чувствует и в земле, и в снегу, устойчива к воздействию спирта, кислоты и щелочи. Погибнуть она может лишь под длительным воздействием прямых солнечных лучей, высоких температур и хлорсодержащих веществ. Кроме легких, туберкулез может поражать различные органы и ткани человека: глаза, кости, кожу, мочеполовую систему, кишечник и т.д.
Туберкулез (от лат. Tuberculum—бугорок)
Основным источником является человек, больной активной формой туберкулеза с бактериовыделением, а также крупный рогатый скот больной туберкулезом (слюна, молоко, испражнения).
Источники туберкулезной инфекции:
Пути проникновения туберкулезной бактерии в организм:
– воздушно-капельный (пылевые частицы высохшей мокроты из окружающей среды, мельчайшие частицы мокроты, капли слюны, выделяемые при кашле при разговоре);– алиментарный (зараженное молоко и молочные продукты);– трансплацентарный – внутриутробное заражение от больной матери к ребенку.
Контакт с больным активной формой туберкулеза, выделяющим микобактерии туберкулеза (большое значение имеет длительность и периодичность контактов);
Состояние защитных сил организма (ослабление иммунитета).
Основными факторами развития болезни являются:
неблагоприятные социальные и экологические условия жизни;
неполноценное питание;
алкоголизм, курение, наркомания;
применение гормональных препаратов;
стрессы;
наличие сопутствующих заболеваний (сахарного диабета, язвенной болезни желудка или 12-перстной кишки, хронических заболеваний легких и др.);
ВИЧ — инфекция.
Факторы, способствующие ослаблению иммунной системы:
Каковы признаки туберкулёза?
Туберкулез
снижение массы тела;
Кровохарканье;
кашель более двух-трёх недель;
потеря аппетита;
одышка;
боли в грудной клетке;
периодическое повышение температуры;
общая слабость, недомогание, физическая утомляемость;
КАК ОГРАДИТЬ СЕБЯ ОТ ЗАБОЛЕВАНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗОМ
1. Делайте все возможное для того, чтобы повысить защитные силы организма: хорошо питайтесь, регулярно занимайтесь спортом, больше бывайте на свежем воздухе, не курите, не злоупотребляйте алкоголем.2. Если вам приходится часто находиться в душных и непроветриваемых помещениях, постарайтесь, как можно чаще делать там влажную уборку и, по возможности, проветривать.3. Обязательно кипятите купленное на рынке молоко, не ешьте сырые яйца и хорошо прожаривайте и проваривайте мясо.4. С 15–летнего возраста не реже одного раза в год проходите флюорографическое обследование. Особенно это касается лиц пожилого возраста и людей, часто болеющих простудами. Флюорография безвредна, а смертность от запущенных форм туберкулёза довольно высока.
Меры профилактики туберкулеза
1. Здоровый образ жизни:- правильное питание (достаточное употребление в пищу мяса, молочных продуктов, овощей и фруктов); — регулярная физическая активность;- полноценный отдых;- отказ от курения, алкоголя, наркотиков.2. Соблюдение правил личной гигиены (мытье рук, посуды с использованием моющих средств и проточной воды), влажная уборка и проветривание жилых помещений. Обязательная термическая обработка мяса и молока.Пользование индивидуальными гигиеническими средствами и посуды.3. Обязательная вакцинация БЦЖ при рождении и ревакцинация в 6-7 лет.4. Своевременная диагностика туберкулеза и завершение полного курса лечения

Источник: nsportal.ru

26.02.2018

ПРОФИЛАКТИКА ТУБЕРКУЛЁЗА.jpgПервая вакцинация проводится новорожденным на 4-7-й день их жизни. Однако, для поддержания иммунитета, необходимо через несколько лет проводить ревакцинацию. Наиболее оптимальным является проведение ревакцинации клинически здоровым детям в 7 лет, 12 лет и 16-17 лет, после этого она должна проводиться через каждые 5-7 лет до 30 лет в случаях контактов с больными туберкулезом или при отсутствии инфицированности по результатам туберкулиновой пробы. Своевременное проведение вакцинации БЦЖ может снизить риск развития туберкулёза на 50%. 

Лицам с повышенным риском развития туберкулёзной инфекции необходимо проходить химиопрофилактику, также являющуюся достаточно эффективным методом предупреждения заболевания. Такая профилактика туберкулеза является первичной в тех случаях, когда она проводится у не инфицированных микобактериями туберкулёза лиц, после их контакта с больными туберкулезом, и вторичной в тех случаях, когда её проводят инфицированным или переболевшим в прошлом людям.

Санбюллетень на тему «Профилактика туберкулеза»

Иллюстрирование санбюллетеня профилактики туберкулеза фото с соответствующими изображениями поможет лу

чше понять, что профилактика туберкулеза путем первичной химиопрофилактики снижает и заболеваемость, и инфицированность. Она подавляет туберкулезную инфекцию ещё в инкубационном периоде. Что же касается вторичной химиопрофилактики, то, благодаря ей, происходит предупреждение экзогенной туберкулезной суперинфекции и активизация эндогенной.

Проведение химиопрофилактики необходимо всем контактирующим с бактериовыделителями в семейных, профессиональных или бытовых условиях здоровым лицам; детям и подросткам, у которых наблюдается вираж туберкулиновой пробы; инфицированным туберкулезом детям и подросткам, с переходом нормергической туберкулиновой реакции в гиперергическую; лицам, которые получают стероидные гормоны по поводу других заболеваний, при выявлении у них посттуберкулезных изменений в легких. Кроме того, её проведение должно быть обязательным для больных с такими заболеваниями как больным силикоз, психические заболевания, сахарный диабет, алкоголизм, наркомания, язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки, хронические воспалительные заболевания органов дыхания, с наличием посттуберкулезных изменений в легких, ВИЧ-инфицированным и всем взрослым лицам при посттуберкулезных изменениях в легких и с наличием гиперергических реакций.

Источник: spkko.ru

Санбюллетень профилактика туберкулеза в картинках

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.