ТАРАУ. Жеке бактериология

Коктар

Коктар – морфологиясы ұқсас микробтардың өте үлкен тобын құрайды: коктардың пішіндері шар тәрізді болып келеді.

Коктарға қатаң анаэробтар (пептококтар, пептострептококтар, вейлонеллалар), факультативті анаэробтар, (стафилококтар, стрептококтар, нейссериялар) аэробтар және микроаэрофилдер жатады. Коктардың арасында грам оң және грам теріс бактериялар бар. Олардың барлығы адамда ауырлығымен және орналасуымен ерекшеленетін іріңді қабыну үрдістерін туғызады.

СтафилококтарStaphylocоccus туыстастығына жатады, оған медицинада маңызды үш түрін ажыратады: Staphylocоccus aureus, S.epidermidis және S.saprophyticus. Бұл грам оң факультативті — анаэробты коктар (14.1-кесте).

Стрептококтар Streptococcus туыстастығына жатады, маңызды жеті түрі бар: Streptococcus pyogenes, S.pneumoniae, S.sanguis, S.salivarius, S.mitis, S.mutans, S.agalactiae. Бұл грам оң факультативті-анаэробты коктар, таза дақылдан дайындаған жағындыда тізбектеліп орналасады.

Энтерококтар Enterococcus туыстастығына жатады, бірнеше түрден түрады: Enterococcus faecalis, E.durans, E.zigomenes, E.faecies. Олар грам оң факультативті-анаэробты коктар, таза дақылдан дайындаған жағындыда тізбектеліп орналасады. Энтерококтар жеке туыстастыққа Streptococcus туыстастығынан бөлінген, факультативті анаэробтар.

Пептококтар мен пептострептококтар Peptococcus және Peptostreptococcus туыстастықтарына жатады. Peptococcus туыстастығына бір ғана Peptococcus niger түрі кіреді, ал Peptostreptococcus туыстастық бірнеше түрден тұрады: Peptostreptococcus аnaerobius, P.magnus, P.micros, P.indolicus, P.asaccharolyticus, P.prevotii, P.tetradus, P.productus. Пептококтар стафилококтарға ұқсас, қатал анаэробты грам оң коктар. Пептострептококтар стрептококтарға ұқсас, қатал анаэробтар.

Аэробты грам теріс коктарға Neisseria туыстастығына кіретін нейссериялар жатады: Neisseria meningitidіs, N.gonorrhoeae, N.flava, N.subflava, N.perflava, N.sicca, N.mucosa, N.flavescens.

Коктар бір–біріне морфологиялық қасиеті бойынша ғана емес, адам патологиясында іріңді-қабыну процестерін тудыру қабілеттіліктері бойынша да ұқсас (25 – 50%).

Коктар арасында патогенді (менингококтар, гонококтар, пневмококтар), шартты-патогенді және сапрофитті түрлері кездеседі.

14.1.1. Аэробты грам оң коктар

Аэробты және факультативті грам оң коктар тобына екі қасиет тән: сфералық пішіні және грам оң боялуы. Олар спора түзбейді, қозғалмайды. Медицинада маңызды орынды екі тұқымдастық алады: Мicrococcacеae және Streptococcaceae. Олар бір-бірінен цитохром және каталазалық белсендігі бойынша ажыратылады.

14.1.1.1. Мicrococcacеae тұқымдастығы

Мicrococcacеae тұқымдастығы өкілдерінің арасында адамда ауру тудыратын қоздырғыштарға Staphyloccocus, Мicrococcus, Stomatococcus туыстастықтарының өкілдері кіреді (17- сурет).

14.1.1.1.1Стафилококтар (Staphylocоccus туыстастығы)

Таксономиясы.

Тұқымдастығы: Мicrococcacеae.

Туыстастығы: Staphylocоccus.

Түрі: S.aureus, S.epidermidis, S.saprophyticus

СтафилококтардыЛ.Пастер және Огстен (1880 ж.) ашқан. 1884 жылы Розенбах стафилококтардың толық сипаттамасын берген. Байрд-Паркер жіктеуі бойынша

Кесте14.1.

Стафилококтардың медициналық маңызы бар негізгі дифференциациялық белгілері

Белгілері S.aureus S.epidermidis Saprophiticus
Құрамында 10% NaCl ортада өсуі + +/- (әлсіз) +
Анаэробты жағдайда өсу қабілеті (тиогликолді орта) + + +/-
Кератиноидты пигменті бар +/- +
өсуі 15 0С + — (әлсіз) +
45 0С + + +/-
Аэробты жағдайда көмірсуларды қышқылға дейін ыдыратуы — ксилоза
— арабиноза
— раффиноза
— сахароза + + +
— маннит + +/-
— манноза + +/-
— трегалоза + +
— лактоза + +/- +/-
— галактоза + +/-
— фруктоза + + +
— ксилит +/-
Нитратты қалпына келтіруі + + (әлсіз)
Гиалуронидаза + +/- ?
Сілтілі фосфатаза + +
Уреаза +/- + +
Коагулаза (орқоянның сарысуымен) +
Фибринолизин +/- +/- ?
ДНҚ-аза + — (әлсіз)
Гемолитикалық белсендігі + — (әлсіз)
Новобиоцинге сезімталдығы (минималды тежеу мөлшері- >1.6 мкг/мл) + +

Staphylocоccus туыстастығының 3 түрі кездеседі. S.aureus, S.epidermidis, S.saprophyticus.Соңғы кезде ұсынылған жіктеуде стафилококтардың көптеген түрлері бар — S.hаemolyticus, S.hominis, S.warneri, S.capitis, S.saccharolyticus, S.pasteuri, алайда олар тек ғылыми зерттеулерде ғана қолданылады.

Морфологиясы.Стафилококтардың барлық түрлері шар тәрізді, дұрыс пішінді диаметрі 0,5 – 1,5 мкм жасушалар, грам оң боялады, кеңістікте дұрыс емес бөлініп жүзім шоғырына ұқсас шоқтық түзеді (18,19,20- сурет). Жалғыз және қосақталған жасушалар да кездеседі. Спора түзбейді, талшықтары жоқ. Кейбір штамдары капсула түзеді. L-пішін түзуі мүмкін. Жасуша қабырғасында рибитолтейхой және глицеролтейхой қышқылдары және А протейінімен байланысқан жасуша қабырғасында көптеген пептидогликандар кездеседі. S.aureus–тің А ақуызы адамның және көптеген сүтқоректі жануарлардың IgG Fc-фрагментімен байланысады. Көптеген стафилококтар беткей орналасқан капсула түзеді.

Дақылдандыру.Стафилококтар қарапайым ортада (рН 7,0-7,5) өседі және факультативті анаэробтар, хемоорганотрофтар. Каталазасы бар, оксидазасы жоқ. Аэробты жағдайда өсіргенде амин қышқылдар және витаминдерді, анаэробты жағдайда — қосымша урацил және көмірсуларды қажет етеді. Жоғары осмостық қысымға төзімді, соған байланысты стафилококтар құрамында тұздың жоғары концентрациясы бар элективті қоректік орта – сарыуызды — тұзды агар немесе сүтті -тұзды агарда өсе алады. (18,19,20- сурет). Сарыуызды — тұзды агарда бұлыңғыр, айнала – шеті тегіс, домалақ пішінді әртүрлі пигменттелген (сарғыш, сары, қызыл — сары түсті) колониялар түзеді. Колониялардың түсі липохромды пигментпен байланысты, оттегі бар жағдайда түзіледі, қан, көмірсулар немесе сүт қосылған қорекітік орталарда айқын белгіленеді. Пигменттің таксономиялық маңызы жоқ. Құрамында 8-10% NaCI бар ортада жақсы өседі. Сондықтан сарыуызды — тұзды агарда лецитовителлаза ферменттің түзілуіне байланысты колониялар айналасында тәж тәрізді сақина орналасады. Қанды агарда колониялар айналасында гемолиз аймағы пайда болады. Сұйық қоректік ортаны стафилококтар біркелкі лайландырады, кейін кілегейлі тұнба пайда болады.

Ферменттік қасиеті. Биохимиялық белсенділігі жоғары: көптеген штамдары глюкозасы бар ортада ацетоин түзеді (Фогес-Проскауэр реакциясы оң), аммиак бөледі, нитраттарды нитритке немесе азотқа дейін қалыпқа келтіреді, ақуыздарды, гиппуратты, майларды және твиндерді гидролиздейді. Тек Staphyloccocus туыстастығына тән қасиет – анаэробты жағдайда глюкозаны қышқылға дейін ыдыратуы, стафилококтардың микрококтардан айырмашылығы болып келеді.

Антигендік қасиеті. Стафилококтардың антигендік құрылымы өте күрделі және құбылмалы. Ақуыз, пептидогликан, тейхой қышқылынан, капсуласынан тұратын антигендері белгілі. Түрлік арнайы антигені тейхой қышқылдарымен байланысты: S.aureus–те – рибитолтейхой қышқылы, S.epidermidis–те – глицеролтейхой қышқылы, S.saprophyticus-та тейхой қышқылының екі түрі де анықталады. А протейін IgG молекуласының Fc фрагментімен тығыз байланысады. Иммундыглобулиннің Fab фрагменті бос болып келеді және спецификалық антигенмен байланысуы мүмкін. Осыған байланысты А протеин диагностикалық әдісте (коаглютинация) қолданылады.

Бактериофагтарға сезімталдығы (фаготип) тұрақты генетикалық сипаттамасына жатады, олар беткейлі рецепторларға негізделеді. Стафилококтардың көп штамдары лизогенді болып келеді. Экзотоксиннен анатоксин дайындалады.

Патогенділік факторлары микрокапсула, жасуша қабығының компоненттері, агрессия ферменттері (каталаза, гиалуронидаза, липаза, плазмокоагулаза, лецетиназа, фибринолоизин, β лактамаза, гемолизин- α, β, γ, ө) мен токсиндері (лейкоцидин, эксфолиатин, токсикалық шок синдромының токсині, энтеротоксиндер A, B, C, D, E, F) (14.2.-кесте). Стафилококтар өте бейімделгіш болып келеді: антибактериалды препараттарға тұрақтылығы жылдам пайда болады. Трансдукцияланатын фаг көмегімен бір жасушадан басқа жасушаға берілетін плазмидалар өте маңызды рөл атқарады. R-плазмидалар бір немесе бірнеше антибиотиктерге тұрақтылығын қадағалайды, сонымен қатар жасушадан тыс бетта-лактамаза ферментін бөліп бетта-лактамды қатарға жататын антибиотиктерді бұзады.

Резистенттілігі.Стафилококтар қоршаған ортаға тұрақты болғандықтан, санитарлық микробиологияда олар ауаның санитарлық көрсеткіш микроорганизмі болып табылады. Стафилококтаркептіруге тұрақты, осы жағдайда вируленттілік қасиеттерін жоймайды, құрғақ ыстық әсерінен екі сағаттан соң жойылады, таза этанолға да тұрақты. Басқа антисептиктер және дезинфекциялық ерітінділердің әсеріне сезімтал келеді. Стафилококтар көптеген антибиотиктерге тұрақты болып келеді. Олардың негізгі себептері плазмидалар қадағалайтын бетта-лактамазаның түзілуі.

Эпидемиологиясы.Стафилококтар адамның және жануарлардың қалыпты микрофлора өкілдері болып келеді. Соған байланысты ағзаның әртүрлі биотоптарында орналасады, көп мөлшерде теріде мекендейді (S.epidermidis).

Таралу көзі – науқас және тасымалдаушылар. Аса эпидемиологиялық қауіп төндіретіндер – медицина қызметкерлері, олар госпиталды стафилококк штамдарының тасымалдаушылары. Халықаралық жіктелуі бойынша тасымалдаушыларды екі топқа бөледі: тұрақтылар – мұрын қуысынан барлық уақытта алтын түсті стафилококтар табылады, тұрақсыз тасымалдаушылар – стафилококтар бір мезгілде табылады немесе анықталмайды.

Басқа ШПМ тәрізді стафилококтардың ағзалар мен тіндерге троптылығы болмағандықтан, олардың жұғуы мен зақымдау механизмдері көп және әртүрлі. Сондықтан, олар стерилді емес медициналық құрал-жабдықтар, қызметкерлердің қолдары арқылы, алиментарлы (сүт және кондитер тағамдары арқылы), аэрогенді, парентералді жолмен жұғуы мүмкін.

Кесте 14.2.

Staphylocоccus aureus-тің вируленттік факторлары

Вируленттік факторлары Биологиялық әсері
Құрылымы: Капсула А ақуызы Пептидогликан     Тейхой қышқылы     Фагоцитпен қарым-қатынасты басу. Антиденелердің Fc–фрагментімен байланысуы. Эндогенді пирогендердің өнімін (эндотоксин тәрізді әсер), лейкоциттердің хемоатрактантын (абсцестердің қалыптасуы) күшейту. Жасуша мембранасында катиондардың мөлшерін реттейді, фибронектинді байланыстырады
Токсиндері: Мембрандық токсиндер немесе гемолизиндер (альфа-, бета-, гамма-, дельта токсиндер), лейкоцидин Эксфолиатинді токсин     Токсикалық шок синдромының токсині Энтеротоксиндер (А-Е)   Көптеген жасушаларға, соның ішінде лейкоциттерге, эритроциттерге, макрофагтарға, фибробластарға улы.     Эпидермистің гранулярлы қабатында десмосомаларды – жасуша аралық байланыстарды бұза отырып «күйген тері» синдромын тудырады. Суперантиген (Т-лимфоциттердің поликлоналды белсенділігін, цитокиндердің өнуін күшейтеді). Нейротропты, вазотропты әсері бар. Суперантиген.   Нейротропты әсері бар, энтероциттерге әсер етеді (стафилококтық тағамдық интоксикациясы). Суперантиген.
Ферменттері: Плазмокоагулаза (коагулаза)   Гиалуронидаза   Липаза, лецитовителлаза Стафилокиназа (фибринолизин) Дезоксирибонуклеаза   Фибриногеннің фибринге конверсиялану, олар фагоцитпен («псевдокапсула») байлануына кедергі келтіреді. Дәнекер тінді бұзу   Липидтерді ыдырату Фибринді ұйындыларды бұзу Іріңді сұйылту ДНҚ ыдырату
Басқа компоненттері: Каратиноидты пигменттер   Оттегінің бактерицидтік қасиетін инактивациялау Тер және май бездерінде көбею NaCl мен май қышқылдарына тұрақтылық

Стафилококтар иммунды компромисті адамдар мен иммунитет тапшылығы бар науқастарда жиі ауыр түрде өтетін стафилококтық инфекциялар тудырады.

Патогенезі және клиникасы.Стафилококтар басқа ШПМ секілді оппортунисттік аурулар тудырады. Стафилококтар этиологиялық фактор ретінде келесі нозологиялық аурулар тудырады: тері және теріасты жасушаларының аурулары (пиодермия, везикуло-пустулез, пемфигус, абсцесс, фурункул, карбункул, гидроадениттер); тыныс алу мушелерінің аурулары (баспа, плеврит, пневмония); жүйке жүйесі және сезіну мүшелерінің аурулары (менингит, отит, конъюнктивит ж.т.б.); ауыз қуысы және асқорыту ағзаларының аурулары (стоматит, перитонит, парапроктит, энтерит, энтероколит, астан улану); сүйек-бұлшық ет жүйесі мен дәнекер тіннің аурулары (артриттер, периоститтер, остеомиелиттер ж.т.б.); қан айналымы жүйесінің аурулары (эндокардит, перикардит, флебит ж.т.б.); зәр шығару-жыныс мүшелерінің аурулары (пиелит, цистит, уретрит, мастит, эндометрит, орхит ж.т.б.); стафилококтық сепсис.

Иммунитеті. Стафилококтық инфекциялардан кейін барлық оппортунистік ауруларға тән жасушалық және гуморалды тұрақсыз қарқынды емес иммунитет қалыптасады.

Микробиологиялық диагноз қою. Жеделдетілген әдіс: ИФА, КоАР, ПЦР.

Бактериологиялық әдіс: зерттеу материалы ретінде қан, ірің, қақырық, несеп, мұрын – жұтқыншақтың шырышты қабығынан жағынды, құсық массасы, нәжіс.

Зерттелетін материалды тығыз элективті орта сары — уызды- тұзды агарға себеді. Қанды алдын ала қантты сорпаға және т.б. себеді, өсінді болса сары — уызды- тұзды агарға себеді. Түрге дейін идентификациялау үшін 3-4 негізгі тесттерді қолданады: плазмокоагулазаны, лецитовителлазаны бөлу, маннитті және глюкозаны анаэробты жағдайда ыдыратуы. Күдікті жағдайда ДНҚ-аза және экзотоксин түзілуін анықтайтын тест жүргізіледі.

Астан улануларда S.aureus бөлінген болса, оның энтеротоксин түзуін биологиялық сынама арқылы анықтайды немесе гелдегі преципитациялық реакция арқылы анықтауға болады.

Стафилококтық эпидемия ошақтарында инфекция көзін анықтау мақсатында адамнан бөлінген дақылдардың халықаралық 22 стафилококтық типтік бактериофагтар жинағы көмегімен фаготиптеу жүргізеді.

Серологиялық әдіс тек созылмалы инфекцияларда қолданады, онда анти-альфа-токсин және рибитолтейхой қышқылына антиденелер титры анықталады.

Микроскопиялық зерттеу көбінесе жүргізілмейді, себебі жағындыда стафилококтар жалғыздан, жұптан, төрттен орналасады. Стафилококтар туыстастығына жатқызу олардың типті морфологиясына, жасушалардың боялуы, олардың кеңістікте орналасуы және глюкозаны анаэробты жағдайда ыдыратуына негізделген.

Емдеуі. Стафилококтық инфекцияларды антибиотиктер және сульфаниламидті препараттармен емдейді. Соңғы жылдары науқастардан бөлінген стафилококтар көптеген химиотерапиялық препараттарға тұрақты екені белгілі болды. Бұндай жағдайда емдеу үшін стафилококтық анатоксинімен иммунизацияланған донор қанынан алынған стафилококтарға қарсы антитоксикалық плазма немесе иммундыглобулинді қолданады. Белсенді иммунитет қалыптастыру үшін (жоспарлы хирургиялық науқастар, жүкті әйелдер) адсорбцияланған стафилококк анатоксинін қолдану мүмкін.

Көбінесе стафилококтық инфекциялармен иммунды компромисты науқастар ауыратындықтан, иммунитетті белсендіретін препараттар қолдануға болады.

Алдын алуы. Жалпы сақтандыру кешендері бірнеше бағыттардан тұрады: науқастар мен тасымалдаушыларды анықтап, емдеу; медицина қызметкерлерін тексеру (әсіресе, перзентхана, реанимациялық, хирургиялық бөлімдердің); жоспарлы түрде медицина қызметкерлері арасында стафилококк тасымалдаушыларының резиденттік түрлерін анықтау және оларды емдеу (стафилококтық бактериофаг, хлорфиллит, эктерицид, лизоцим); ауруханаларда, емханаларда санитариялық-гигиеналық ережелерді қатал қадағалау (асептика, антисептика, дезинфекция, стерилизация); жүре пайда болған белсенді иммунитет қалыптастыру үшін стафилококтық анатоксин қолдану; пассивті иммунитет қалыптастыру үшін стафилококтық иммунды глобулин немесе стафилококқа қарсы донорлық гипериммунды плазма қолдану.

14.1.1.2. Streptococcaceae тұқымдастығы

Streptococcaceae тұқымдастығына 7 туыстастық кіреді, оның ішінде адамға патогендісі – 6: Streptococcus, Enterococcus, Aerococcus, Pediococcus, Lactococcus, Leiconostoc. Клиникалық мағынасы бар — Streptococcus, Enterococcus.

Streptococcaceae тұқымдастығының өкілдері әртүрлі жүйелер мен ағзаларда іріңді-қабыну ауруларын тудырады, және де әрбір өкілі өзіне тән үрдіс тудырады.

Источник: studopedia.ru

Этиология

Причина заболевания — стафилококки, которые представляют собой грамположительные кокки, относящиеся к семейству Micrococcaceae. Эти бактерии имеют правильную шаровидную форму и являются неподвижными. Стафилококк в мазке располагается в виде скоплений или гроздьев винограда.

75845873475

К стафилококкам, вызывающим патологию у человека, относятся только три вида:

 1. S. aureus – самый вредный,
 2. S. epidermidis – менее опасный, но тоже патогенный,
 3. S. saprophyticus – практически безвредный, но способный вызвать заболевание.

Это условно-патогенные бактерии, которые являются постоянными обитателями организма человека, при этом не вызывая никаких недугов.

При воздействии неблагоприятных внешних или внутренних факторов количество микробов резко повышается, они начинают вырабатывать факторы патогенности, которые приводят к развитию стафилококковой инфекции.

Золотистый стафилококк — основной представитель данной группы, вызывающий тяжелые заболевания у человека. Он коагулирует плазму крови, обладает выраженной лецитоветилазной активностью, ферментирует анаэробный маннит, синтезирует кремовый или желтый пигмент.

Свойства бактерий:

 • Стафилококки — факультативные анаэробы, способные жить и размножаться как в присутствии кислорода, так и без него. Они получают энергию окислительным и бродильным путями.
 • Бактерии устойчивы к заморозке, нагреванию, солнечному свету и воздействию некоторых химических веществ. Стафилококковый энтеротоксин разрушается при длительном кипячении или воздействии перекиси водорода.
 • Устойчивость микробов к антибактериальным препаратам – проблема современной медицины. В лечебно-профилактических учреждениях постоянно формируются новые полирезистентные штаммы. Метициллинрезистентные стафилококки очень важны в эпидемиологическом отношении.

748728347823

Факторы патогенности:

 1. Ферменты — гиалуронидаза, фибринолизин, лецитовителлаза;
 2. Токсины – гемолизины, лейкоцидин, энтеротоксины, эксфолиатины.

Ферменты расщепляют жиры и белки, разрушают ткани организма, снабжают стафилококки питательными веществами и обеспечивают их перемещение вглубь организма. Ферменты защищают бактерии от воздействия иммунных механизмов и способствуют их сохранению.

 • Фибринолизин способствует проникновению микробов в кровь и развитию сепсиса — заражению крови.
 • Гемолизины подавляют активность иммунокомпетентных клеток и помогают выживать стафилококкам в очагах воспаления в течение длительного времени. У детей и пожилых людей благодаря этим факторам инфекция приобретает генерализированную форму.
 • Эксфолиатин повреждает клетки кожи.
 • Лейкоцидин разрушает лейкоциты — белые клетки крови.
 • Энтеротоксин – сильный яд, вырабатываемый стафилококками и вызывающий у человека пищевую токсикоинфекцию.

Эпидемиология

Источники инфекции – больные и бактерионосители. Микробы проникают в организм человека через ссадины и царапины на коже, а также слизистую органов дыхания, мочеполовой 734827384728342и пищеварительной системы.

Основные пути передачи возбудителя:

 1. Воздушно-капельный,
 2. Воздушно-пылевой,
 3. Контактно-бытовой,
 4. Алиментарный.

Воздушно-капельный путь преобладает среди всех остальных. Это связано с постоянным выделением стафилококков в воздух и их длительным сохранением в виде аэрозоля.

Контактно-бытовым путем передается стафилококк в лечебно-профилактических учреждениях через руки персонала, инструментарий, медицинские приборы, предметы ухода за больными.

В роддоме новорожденные заражаются стафилококком через растворы для питья, грудное молоко, детские смеси. Внутрибольничная стафилококковая инфекция представляет большую опасность для новорожденных детей.

Факторы, способствующие развитию инфекции:

 • Ослабленный иммунитет,
 • Длительный прием антибиотиков, гормонов или иммунодепрессантов,
 • Эндокринная патология,
 • Вирусные инфекции,
 • Обострение хронических заболеваний,
 • Длительная химиотерапия или рентгенотерапия,
 • Воздействия вредных факторов внешней среды.

Стафилококковая инфекция обычно имеет спорадический характер, но может быть и в форме небольших вспышек. Стафилококковые пищевые интоксикации представляют собой групповые заболевания, возникающие при употреблении продуктов, обсемененных бактериями.

Патогенез

Микробы попадают в организм человека через кожу, слизистую рта, органов дыхания, пищеварения, глаз. На месте внедрения стафилококка развивается гнойно-некротическое воспаление. Дальнейшее развитие процесса может происходить по двум сценариям:

 1. Напряженный специфический иммунитет не дает развиться болезни и способствует быстрой ликвидации очага.
 2. Ослабленный иммунитет не может бороться с инфекцией. Возбудитель и токсины попадают в кровь, развивается бактериемия и интоксикация. При генерализации процесса стафилококк поражает внутренние органы с развитием септицемии и септикопиемии.

374827384728374823

Неспецифические изменения, являющиеся следствием нарушенных обменных процессов в организме и накопления продуктов микробного распада, способствуют развитию инфекционно-токсического шока.

Стафилококковые токсины проникают в кровь из очага воспаления, что проявляется интоксикацией — рвотой, лихорадкой, потерей аппетита. Эритрогенный токсин вызывает скарлатиноподобный синдром.

Результатом распада микробных клеток является аллергическая реакция организма к чужеродным белкам. Это проявляется лихорадкой, лимфаденитом, аллергической сыпью и рядом осложнений — воспалением почек, суставов и прочими.

Аллергическая реакция и токсический компонент снижают иммунитет, повышают сосудистую проницаемость, приводят к развитию септического процесса, который сопровождается образованием множества гнойных очагов и формированием сепсиса.

Патоморфологические изменения

 • В местах внедрения стафилококков образуется очаг, который состоит из микробных клеток, серозного или геморрагического отделяемого, лейкоцитарной инфильтрации

  вокруг некротически измененных тканей.

 • При инфицировании кожных покровов образуются фурункулы, флегмоны, карбункулы.
 • Бактериальное поражение ротоглотки приводит к развитию ангины или стоматита. В легких появляются признаки абсцедирующей пневмонии с наличием крупных субплеврально расположенных очагов.
 • Стафилококк в кишечнике вызывает язвенное, катаральное или некротическое воспаление с поражением эпителия и более глубоких слоев, инфильтрацией слизистой, нарушением кровообращения и формированием язв.
 • Сепсис характеризуется гематогенным распространением микробов, их проникновением во внутренние органы, кости, ЦНС с развитием метастатических очагов воспаления.

Симптоматика

Клинические признаки патологии определяются местом внедрения бактерии, степенью ее патогенности и активностью иммунной системы человека.

 • При поражении кожных покровов стафилококком развивается пиодермия. Патология проявляется воспалением кожи у корней волос или фолликулитом – гнойничком с волосом в центральной части. К гнойно-некротическим заболеваниям кожи стафилококковой этиологии относятся фурункул и карбункул, которые представляют собой острое воспаление волосяного мешочка, сальной железы, окружающей кожи и подкожно-жировой клетчатки. Особую опасность для здоровья человека представляет расположение гнойно-воспалительных очагов на лице и голове. При неблагоприятном течении патологии возможно образование абсцессов в головном мозге или развитие гнойного менингита.
 • Гнойное расплавление глубоко расположенных тканей называется абсцессом или флегмоной. При абсцессе воспаление ограничено капсулой, которая препятствует распространению процесса на окружающие ткани. Флегмона — разлитое гнойное воспаление подкожно-жировой клетчатки.
 • Пневмония стафилококковой этиологии – тяжелая, но достаточно редкая патология. Проявления пневмонии — интоксикационный и болевой синдромы, нарушение дыхания с выраженной одышкой. Осложнениями патологии являются абсцессы легких и эмпиема плевры.
 • Гнойное воспаление мозговых оболочек стафилококкового происхождения развивается путем проникновения микробов с током крови из очагов инфекции на лице, в полости носа или придаточных пазухах. У больных появляются выраженные неврологические симптомы, признаки менингизма, эпипрепадки, нарушается сознание.
 • Остеомиелит — гнойное инфекционно-воспалительное заболевание, поражающее костную ткань, надкостницу и костный мозг. Гнойные очаги, расположенные в кости, часто прорываются наружу. Признаки патологии — боль, отек тканей, образование гнойных свищей.
 • Стафилококки часто поражают крупные суставы с развитием гнойного артрита, который проявляется болью, скованностью и ограниченностью движений, деформацией сустава, развитием интоксикации.
 • Стафилококковый эндокардит — инфекционное воспаление соединительной ткани сердца, выстилающей его внутренние полости и клапаны. Симптомы заболевания — лихорадка, боль в мышцах и суставах, озноб, потливость, бледность кожи, появление мелкой сыпи и темно-красных узелков на ладонях и стопах. При аускультации обнаруживают шум в сердце. Эндокардит — тяжелая патология, приводящая к развитию сердечной недостаточности и отличающееся высокой смертностью.
 • Инфекционно-токсический шок – неотложное состояние, обусловленное воздействием на организм человека бактерий и их токсинов. Он проявляется выраженной интоксикацией, диспепсией, спутанностью сознания, признаками сердечно-сосудистой и почечной недостаточности, коллапсом.
 • Пищевой токсикоз развивается вследствие употребления пищи, содержащей токсины стафилококка, и часто протекает по типу острого гастрита. Инкубация быстрая — 1-2 часа, после чего появляются выраженная интоксикация и диспепсия. Результатом рвоты часто становится обезвоживание организма.

Особенности стафилококковой инфекции у детей

Стафилококковая инфекция у детей протекает в виде эпидемий, спорадических, групповых, семейных заболеваний. Эпидемические вспышки обычно регистрируются в роддомах или отделениях для новорожденных. Эпидемии могут охватывать школы, детские сады, лагеря и прочие организованные детские коллективы. 7773748728374823Это связано с употреблением детьми обсемененной бактериями пищей. Обычно пищевые отравления случаются в теплое время года.

Новорожденные дети заражаются стафилококком контактным путем от матери или персонала больницы. Основным путем передачи инфекции для грудничков является алиментарный, при котором в организм ребенка микробы попадают с молоком матери, больной маститом.

Дошкольники и школьники заражаются при употреблении некачественных продуктов питания. Стафилококк, размножаясь в живом организме, выделяет энтеротоксин, вызывающий гастроэнтероколит.

Стафилококковые респираторные заболевания возникают при заражении воздушно-капельным путем. Микроб попадает на слизистую оболочку носоглотки или ротоглотки и вызывает воспаление этих органов.

Факторы, обуславливающие высокую восприимчивость новорожденных и грудных детей к стафилококку:

 1. Недостаточно сильный местный иммунитет органов дыхания и пищеварения,
 2. Отсутствие иммуноглобулина А, отвечающего за местную защиту организма,
 3. Ранимость слизистой и кожи,
 4. Слабое бактерицидное действие слюны,
 5. Сопутствующие патологии — диатез, гипотрофия,
 6. Длительный прием антибиотиков и кортикостероидов.

Симптоматика у детей

Выделяют две формы стафилококковой инфекции — локальная и генерализованная.

К локальным формам у детей относятся: ринит, назофарингит, конъюнктивит. Эти патологии протекают легко и редко сопровождаются интоксикацией. Они обычно проявляются у грудничка потерей аппетита и дефицитом веса. В некоторых случаях локальные формы проявляются лихорадкой, общим ухудшением состояния и развернутой местной симптоматикой.

 • Заболевания кожи стафилококковой этиологии у детей протекает в виде фолликулита, пиодермии, фурункулеза, гидраденита, флегмоны. Они сопровождаются регионарным лимфаденитом и лимфангитом. Эпидемическая пузырчатка — патология новорожденных, проявляющаяся симптомами, напоминающими скарлатину или рожу: сыпью или очаговым покраснением кожи с четкими контурами. При пузырчатке отслаивается кожа целыми пластами, под которыми образуются крупные пузыри.
 • Стафилококк в горле способен вызвать у детей острый тонзиллит или фарингит, часто на фоне острой респираторной вирусной инфекции. Проявляется стафилококковая ангина болью в горле, интоксикацией, лихорадкой и появлением сплошного налета на миндалинах, дужках и язычке. Налет обычно желтого или белого оттенка, рыхлый, гнойный, легко снимается. При осмотре ребенка врач обнаруживает разлитую гиперемию слизистой горла без четких границ.

4738748237288384

 • Воспаление гортани стафилококкового происхождения обычно встречается у детей 2-3 лет. Патология развивается стремительно и не имеет специфической симптоматики. Часто ларингит сочетается с воспалением бронхов или легких.
 • Стафилококковая пневмония – тяжелая патология, особенно у маленьких детей, часто осложняющаяся образованием абсцессов. Катаральные и интоксикационные признаки у детей появляются одновременно, при этом общее состояние резко ухудшается, появляются признаки дыхательной недостаточности. Ребенок вялый, бледный, сонный, отказывается от еды, часто срыгивает и даже рвет. Пневмония не всегда заканчивается выздоровлением, возможен летальный исход. Это связано с образованием булл в легких, на месте которых могут образовываться абсцессы, приводящие к развитию гнойного плеврита или пневмоторакса.
 • Скарлатиноподобный синдром у детей сопровождает инфицирование ран, ожогов, развитие лимфаденита, флегмоны, остеомиелита. Проявление болезни — скарлатиноподобная сыпь, возникающая на гиперемированной коже туловища. После исчезновения сыпи остается пластинчатое шелушение.
 • Симптомы золотистого стафилококка при поражении пищеварительного тракта зависят от локализации патологии и состояния макроорганизма. Начинается гастроэнтерит остро с симптомов интоксикации и диспепсии. У детей возникает рвота, обычно многократная и неукротимая, появляется боль в животе, лихорадка, слабость, головокружение. При воспалении тонкой кишки начинается понос до 5 раз в сутки.
 • Стафилококковый сепсис обычно развивается у новорожденных, часто недоношенных, детей. Заражение происходит через пупочную ранку, поврежденную кожу, органы дыхания и даже уши. Заболевание развивается бурно и протекаетс выраженной интоксикацией, появлением на коже высыпаний, образованием во внутренних органах абсцессов.

Больных детей госпитализируют в стационар для проведения антибактериального и симптоматического лечения.

Видео: о стафилококке — Доктор Комаровский

Стафилококк при беременности

Во время беременности иммунитет женщины ослаблен, защитные силы снижены. В это время женский организм наиболее уязвим и открыт для различных микробов, в том числе и для стафилококка.

 1. Наименьшую опасность для здоровья беременной женщины и будущего ребенка представляет сапрофитный стафилококк, который чаще всего локализуется на слизистой мочевого пузыря, уретры, половых органов и вызывает у беременных следующие заболевания: циститы, нефриты, уретриты.
 2. Более опасным в это ответственное для женщины время является эпидермальный стафилококк – нормальный обитатель кожных покровов. Этот микроорганизм способен вызвать у беременной сепсис и эндокардит, что нередко заканчивается потерей ребенка и смертью женщины.
 3. Золотой стафилококк — самый опасный микроб из этой группы, угрожающий жизни и здоровью матери и плода. У беременных он может вызвать серьезные заболевания — мастит, воспаление легких, мозговых оболочек, брюшины, фурункулез, угри. Золотистый стафилококк 738172837128часто становится причиной инфицирования околоплодных оболочек и самого плода. У новорожденного он вызывает пузырчатку.
 4. Гемолитический стафилококк часто активизируется во время беременности и вызывает острый тонзиллит.

Каждая беременная женщина после постановки на учет в женской консультации должна пройти ряд обязательных обследований, в том числе сдать анализы на стафилококк в микробиологической лаборатории. Врач-бактериолог подсчитывает количество выросших колоний, соответствующих по морфологическим, культуральным и биохимических свойствам золотистому стафилококку. Если их количество превышает норму, то беременной назначают соответствующее лечение, которое заключается в санации носоглотки антисептиками, использовании иммуномодуляторов, местных антибиотиков или стафилококкового бактериофага. Стафилококк в носу у беременных лечится путем закапывания антисептических растворов в носовые ходы. С целью профилактики инфицирования ребенка проводят иммунизацию беременных стафилококковым анатоксином.

Профилактические мероприятия при беременности:

 • Личная гигиена,
 • Регулярные прогулки на свежем воздухе,
 • Сбалансированное питание,
 • Проветривание помещения,
 • Гимнастика для беременных.

При появлении первых симптомов стафилококка следует через каждые три часа полоскать горло и промывать нос теплым водно-солевым раствором.

Диагноз

Диагностика стафилококковой инфекции основывается на данных эпидемиологического анамнеза, жалобах больного, характерной клинической картине и результатах лабораторных испытаний.

Лабораторная диагностика

Основным диагностическим методом является микробиологическое исследование отделяемого носоглотки. Для этого у больных обычно берут мазок из зева на стафилококк. Материалом для исследования может быть кровь, гной, отделяемое ушей, носа, ран, глаз, экссудат плевральной полости, кал, промывные воды желудка, рвотные массы, выделения из цервикального канала у женщин, моча. Целью исследования является выделение и полная идентификация возбудителя до рода и вида.

5468486684

Из исследуемого материала готовят ряд десятикратных разведений и засевают необходимое количество на одну из элективных питательных сред — молочно-желчно-солевой или желточно-солевой агар. Подсчитывают количество выросших колоний и изучают их.

Значимые дифференциальные признаки стафилококка:

 1. Пигмент,
 2. Лецитовителлаза,
 3. Плазмокоагулаза,
 4. Каталазная активность,
 5. ДНК-аза,
 6. Способность ферментировать маннит в анаэробных условиях.

Количество бактерий менее 103 указывает на бессимптомное носительство золотистого стафилококка. Более высокие показатели свидетельствуют об этиологической значимости выделенного микроба в развитии заболевания.

Если содержание стафилококка в отделяемом носоглотки составляет 104 — 105 , то больному требуется антибактериальное лечение.

Для определения стафилококкового энтеротоксина в исследуемых пробах используют метод иммуноферментного анализа или реакцию преципитации в геле.

Серодиагностика заключается в выявлении в сыворотки крови антител к антигенам стафилококка. Для этого используют реакцию торможения гемолиза, реакцию пассивной гемагглютинации, ИФА.

Дифференцировать стафилококковую инфекцию следует со стрептококковой. Стафилококк проявляется воспалением, имеющим тенденцию к нагноению, образованию густого зеленоватого гноя и фибринозных наслоений. Стафилококковая инфекция характеризуется непостоянством температурной реакции, возвратами температуры, субфебрилитетом. Показатели крови при этом более постоянны — нейтрофильный лейкоцитоз и повышение скорости оседания эритроцитов.

Стрептококки также вызывают воспаление миндалин, слизистой носа, лимфоузлов, ушей, легких. Обе инфекции имеют схожий патогенез и патоморфологию. Для них характерно развитие гнойно-некротического воспаления. Клиника заболеваний, вызванных стафилококком и стрептококком, включает интоксикационный, болевой и аллергический синдромы.

7487384782378423

Отличительными признаками стрептококковой инфекции являются:

 • Выраженная гиперемия, отечность и болезненность воспаленных слизистых,
 • Быстрое развитие острого воспаления при поражении миндалин, ушей, лимфоузлов,
 • Стрептококки не поражают кишечный тракт, не вызывают диареи, фурункулов и карбункулов,
 • На стрептококковые поражения хорошо действует пенициллин в умеренных дозах.

Стафилококковая инфекция характеризуется:

 1. Гиперемией слизистой с цианотичным оттенком,
 2. Воспаление носоглотки всегда сопровождается регионарным лимфаденитом,
 3. Более слабый эффект от больших доз пенициллина.

Лечение

Локальные формы стафилококковой инфекции лечат в домашних условиях. Госпитализация показана в случаях генерализации процесса при сепсисе, менингите, эндокардите или при необходимости оперативного лечения гнойно-некротических поражений кожи — фурункулов или карбункулов.

Лечение золотистого стафилококка комплексное, включающее антибактериальную терапию, использование иммунопрепаратов и санацию гнойных очагов.

Антибактериальное лечение

Антибиотики назначают больному после получения результатов микробиологического исследования отделяемого зева или носа.6273621763712 Больным назначают:

 • Полусинтетические пенициллины — «Ампиокс», «Оксациллин»;
 • Комбинированные пенициллины — «Амоксиклав»;
 • Аминогликозиды — «Гентамицин»;
 • Цефалоспорины — «Цефепим».

В настоящее время существуют микробы, ферменты которых разрушают указанные препараты. Они называются MRSA — метициллин-резистентный золотистый стафилококк. Справиться с такими штаммами помогут только несколько антибиотиков — «Ванкомицин», «Тейкопланин», «Линезолид». «Фузидин» часто назначают с «Бисептолом».

Применять антибиотики следует только по назначению врача. Антибактериальная терапия должна быть обоснованной и продуманной.

Нерациональное использование препаратов:

 1. Уничтожает здоровую микрофлору организма,
 2. Пагубно влияет на работу внутренних органов,
 3. Наносит вред здоровью,
 4. Провоцирует развитие дисбактериоза,
 5. Осложняет течение стафилококковой инфекции.

Бактериофаги

Бактериофаги – биологическое оружие против бактерий. Это вирусы, которые действуют очень специфично, поражают вредоносные элементы и не оказывают отрицательного воздействия на весь организм. Бактериофаги размножаются внутри бактериальной клетки и лизируют их. Уничтожив опасные бактерий, бактериофаги погибают сами.

Для уничтожения золотистого стафилококка бактериофаг используют местно или перорально в течение 10-20 дней в зависимости от локализации патологии. Для лечения гнойных поражений кожи делают примочки или орошения жидким бактериофагом. Его вводят в суставную или плевральную полость, влагалище, матку, принимают внутрь, закапывают в нос и уши, ставят с ним клизмы.

7384728374823423

Иммуностимуляция

 • Аутогемотрансфузия — внутримышечное введение больному собственной венозной крови. Эта процедура широко используется для лечения фурункулеза. После внутримышечного введения кровь разрушается, а продукты распада стимулируют иммунитет.
 • Подкожное или внутримышечное введение противостафилококковой антитоксической сыворотки или внутривенное введение противостафилококковой плазмы.
 • Растительные иммуностимуляторы — «Лимонник», «Эхинацея», «Элеутерококк», «Женьшень», «Хитозан». Эти препараты нормализуют энергетический и основной обмен веществ, оказывают адаптогенное действие — помогают справиться с нагрузками и стрессом.
 • Пациентам с выраженными признаками иммунной дисфункции показаны синтетические иммуномодуляторы — «Полиоксидоний», «Исмиген», «Тимоген», «Амиксин».
 • Витаминотерапия.

Хирургическое лечение

Хирургическое лечение показано при образовании инфекционных очагов с гнойным расплавлением — карбункулов, абсцессов, фурункулов в тех случаях, когда консервативная терапия не дает результатов.

Оперативное вмешательство заключается во вскрытии абсцессов и фурункулов, иссечении некротизированных тканей, удалении гнойного содержимого и инородных тел, дренировании очагов для создания беспрепятственного оттока гноя, местном введении антибиотиков. Нередко хирурги удаляют сам источник инфекции — катетер, искусственный клапан или имплантат.

Народная медицина

Народные средства дополняют основное медикаментозное лечение патологии.

 1. Для этого используют настои и отвары лекарственных трав, обладающих выраженным противомикробным и противовоспалительным действием. К ним относятся: 3746273647632742ромашка, эвкалипт, шалфей, солодка, чабрец, подорожник. Эти средства применяют в виде примочек, полосканий и принимают внутрь.
 2. Отвар из лопуха и эхинацеи — действенное средство для лечения стафилококка. Берут сырье в равных пропорциях, заливают водой и варят полчаса. Принимают натощак трижды в день.
 3. Чесночный настой устраняет кожные стафилококковые инфекции. Смачивают в нем бинт и прикладывают к пораженной коже 2 раза в день в течение десяти дней.
 4. Новорожденных и грудных детей ежедневно купают в отваре череды. Его добавляют в детскую ванночку непосредственно перед купанием. Это народное средство помогает вылечить кожные поражения стафилококком у маленьких детей.
 5. Взрослым помогут ванны с добавлением яблочного уксуса или уксусные компрессы.

Категорически запрещено использовать любые тепловые процедуры в домашних условиях для ускорения процессов созревания гнойников. Горячие ванны, баня и сауна только ухудшат состояние больного и приведут к дальнейшему распространению инфекции.

Тепловые процедуры можно использовать только в период выздоровления.

Профилактика

Профилактические мероприятия, направленные на предупреждение стафилококковой инфекции:

 • Необходимо соблюдать правила личной гигиены, питаться сбалансировано, отказаться от вредных привычек.
 • Следует своевременно выявлять и лечить носителей золотистого стафилококка, уделяя особое внимание работникам общественного питания или лечебно-профилактических учреждений.
 • Микротравмы кожи обрабатывать зеленкой, йодом и другими антисептиками.
 • Изолировать больных со стафилококком в отдельную палату.
 • Избегать сквозняков, переохлаждений и перегрева.
 • Сократить сроки пребывания больного в стационаре.
 • В первые часы после рождения прикладывать новоро74872384723жденного к груди.
 • Необходимо соблюдать санитарно-гигиенический и противоэпидемический режим в стационаре — обеззараживать руки персонала, обрабатывать постельное белье в дезкамерах, правильно выдерживать режимы стерилизации инструментов и материалов в автоклавах.
 • Использовать антибиотики только в случае необходимости и по назначению лечащего врача.
 • Лицам с пониженным иммунитетом назначают с профилактической целью препараты, повышающие защитные силы организма.
 • Необходимо соблюдать правила обработки, хранения, приготовления и реализации готовой продукции для предупреждения стафилококковой токсикоинфекции.

Источник: uhonos.ru

Описание

Что такое стафилококк? Почему к заболеваниям, вызванным этим микроорганизмам, относятся так серьезно? Эти бактерии ведут малоподвижную жизнь и могут располагаться в организме на кожном покрове и слизистой оболочке любого органа.

Обычно, стафилококк не провоцирует появление какой-либо болезни. Но если по какой-то причине начинают ослабевать защитные функции организма, возможно появление стафилококковой инфекции.

В группе риска находится новорождённый и беременные женщины. Воспаление может проявиться и у кормящей женщины. Кроме того, в зависимости от индивидуального состояния человека, стафилококк в крови может проявляться у пациентов, болеющих хроническими заболеваниями с ослабленным иммунитетом.

Что такое стафилококк? Медики называют его «больничной инфекцией». Это связано с тем, что люди часто заражаются стафилококковой инфекцией именно в больнице.

Разновидности

Виды этой бактерией уже давно изучены. Самыми опасными считаются:

 • Сапрофитная,
 • Золотистая,
 • Эпидермальная.

Стафилококк сапрофитный обнаруживается на поверхности слизистой оболочки мочеиспускательного канала. Он становится причиной появления цистита у слабого пола.

Эпидермальный стафилококк располагается в основном на слизистой любого органа и кожном покрове.

Как стафилококк воздействует на организм

Безусловно, каждому врачу очень важно знать, как проявляется стафилококк. Ведь от этого зависит точная постановка диагноза и соответствующее лечение.

Если человек совершенно здоров, то его защитная система легко убивает эпидермальный стафилококк. Но если, у человека сильно ослаблен иммунитет, или он находится в реанимационном отделении, стафилококк, попав внутрь организма, может вызвать очень тяжелые заболевания, лечить которые в дальнейшем будет непросто.

Например, его деятельность может вызвать сепсис. Иногда приходиться лечить эндокардит. Наличие стафилококковой инфекции может выражаться и рядом других тяжелых патологий.

Больше всего воспалений и различных заболеваний вызывает золотистый стафилококк. Он способен поразить весь организм, так как эта бактерия может прижиться где угодно. Именно такой микроорганизм виноват в появлении сотни самых разных заболеваний, некоторые из которых могут стать неизлечимыми и в результате приводят к летальному исходу.

Золотистый стафилококк, попадая в тело человека, при помощи оригинального «приспособления», способен противостоять его защитной системе. В результате, возникает воспалительный процесс.

Надо сказать, что существует также несколько подвидов (штаммов) этой вредной бактерии. Каждый из них отличается своими характеристиками.

Поэтому, провоцируя одинаковые заболевания, штаммы становятся определяющими при определении клинической картины и постановки диагноза. Важной особенностью жизнеспособности стафилококка, считается его способность находиться более 6 месяцев в высохшем виде. Даже замороженный микроб, после оттаивания способен вызвать воспаление организма.

На стафилококк не оказывает никакого воздействие солнечный свет, он не боится ультрафиолета. Серьезной опасностью для организма является тот факт, что стафилококк способен воспроизводить вредные токсины.

Одним из представителей таких токсинов является эксфолиатин. Он повреждает кожный покров. Симптоматика такого заболевания, очень похожа на пищевое отравление. Золотистый стафилококк способствует появлению лейкоцидина. Это ядовитое вещество разрушает лейкоциты.

Стафилококками также изготавливаются различные ферменты, которые, как было описано выше, позволяют создать мощную защиту от воздействия иммунной системы человека. Кроме того, они одновременно с изготовлением ферментов обеспечивают возможность проживания стафилококков в различных тканях организма, что позволяет им начать стремительное развитие.

Если более подробно изучать все, что известно о стафилококке, можно обнаружить интересный факт. Инфекция может распространяться больным человеком с характерными симптомами. Заразиться можно также и от совершенно здорового человека, который носит в себе подобную бессимптомную инфекцию.

Надо сказать, что согласно статистике, такими носителями, считается примерно 40% абсолютно здоровых людей. Именно они могут быть источником любого штамма.

Инфекция проникает в организм через кожные микро повреждения или попадает внутрь, двигаясь по дыхательным путям. Главным фактором для появления стафилококковой инфекции считается слабый иммунитет, после приема антибиотиков или других медицинских лекарств.

Воспаление может также начаться из-за присутствия самых разных хронических заболеваний, например сахарного диабета. Стафилококк и его воздействие на организм также связано и с окружающей средой. Плохие экологические условия могут вызвать появление инфекции.

Тяжелее всего, стафилококковую инфекцию переносят пожилые люди и маленькие дети.

Характерные заболевания

Особенность попадания бактерии в тело человека и начало стафилококковой инфекции, определяет конкретные клинические симптомы. Безусловно, немаловажную роль играет уровень агрессивности, который соответствует определенному виду стафилококка.

Самым распространенным гнойным заболеванием кожи, вызванным стафилококком считается пиодермия. У человека поражается кожный покров в области устья волос. Такие поверхностные поражения становятся причиной появления фолликулита. Образуется маленький гнойничок прямо по центру волоса.

При более глубоком поражении, начинает развиваться фурункул. Появляется гнойный волосяной мешочек, соединяющийся с другими близлежащими тканями.

Кроме этого, возможно появление карбункула. Этот тип поражения считается самым глубоким. Его действие вызывает воспаление кожи совместно с подкожными клетками, расположенными вокруг волосяных мешочков.

Такие образования в основном появляются на бедрах, шеи и ягодицах человека.

Самым опасным считается появление карбункула в районе лица. Это связано с особенностью его кровообращения. Появление стафилококковой инфекции грозит ее проникновением в мозг. В результате человек может заболеть менингитом или абсцессом мозга.

Еще одним проявлением возникновения стафилококковой инфекции, считается болезнь Риттера. Ее еще называют «ошпаренной кожей». Обычно такой синдром обнаруживается у новорожденных малышей. Иногда болезнью Риттера болеют маленькие дети. Симптомы такого заболевания очень похожи на скарлатину, так как тело покрывается сыпью. Иногда болезнь путают с началом рожистого воспаления.

Возникновение стафилококковой инфекции может выглядеть как эпидемическая пузырчатка. Она вызывается вредным веществом эксфолиатином, который вырабатывает инфекция.

При этом заболевании начинается отслоение верхних слоев кожи, причем довольно больших размеров. На этом месте начинают образовываться большие пузыри.

Стафилококк может стать причиной появления самых разных флегмон. В этом случаи поражаются подкожные ткани, расположенные в самых глубоких слоях кожи. Они начинают расплавляться, выделяя массу гноя.

В отличие от флегмоны, абсцесс вызывает воспаление, ограниченной одной капсулой. Она не позволяет воспалению распространиться по всему телу. Флегмона не имеет такой капсулы, воспаление быстро движется к другим тканям.

Безусловно, флегмона, имеющая сильное гнойное воспаление, считается наиболее опасной стафилококковой инфекции.

Иногда бактерия может проявить себя как стафилококковая пневмония. Это заболевание диагностируется не очень часто, но о ней нельзя забывать. Так как, такая инфекция отличается устойчивостью к антибиотикам, и особенностями протекания.

Когда появляется стафилококковая пневмония, больной испытывает сильные боли, болезнь протекает очень тяжело. Заболевание имеет ярко выраженную интоксикацию. У заболевшего появляется одышка, сильные грудные боли, связанные с поражением плевры.

В этот период на легочных тканях обнаруживается большое количество очагов, которые затем расплавляются и начинают формировать абсцессы. Эти новообразования могут разрываться и попадать напрямую в область плевры. В результате образуется эмпиема.

Если стафилококковая инфекция попадает к головному мозгу, возможно появление гнойного менингита или развитие абсцесса.

Обычно образовавшиеся абсцессы отличают своими небольшими габаритами, однако их локализация характеризуется рассредоточенным характером.

Появившийся менингит, обычно имеет вторичную форму. Он возникает самостоятельно, из-за потока крови, в состав которой входит большое количество стафилококков.

Когда происходит нарушение работы головного мозга, человек ощущает сильнейшие головные боли, наблюдаются нервные срывы и тяжелые неврологические расстройства. У таких больных происходит нарушение сознания, возможны эпилептические припадки.

Появление стафилококковой инфекции становится причиной появления тромбофлебита, в районе поверхностных сосудов мозга. В результате возможно возникновение очень тяжелых неврологических заболеваний.

Согласно статистическим данным, примерно 95 % случаев заболевания остеомиелитом, связано со стафилококковой инфекцией. Это заболевание приводит к воспалению костного мозга.

В результате воспаления, поражаются костные слои, постепенно они разрушаются. Очень часто появившиеся гнойные очаги прорываются и выходят наружу.

Базовым признаком возникновения остеомиелита является сильные боли в районе пораженной области. Через несколько дней, после начала заболевания, становится хорошо видна отечность, расположенная, прямо над воспалением. На этом месте начинает формироваться гнойный свищ.

При поражении стафилококковой инфекцией суставов, появляются гнойные артриты. В большинстве случаев болезнь поражает тазобедренные суставы и колени.

Одним из возможных вариантов воспаления, вызванного стафилококковой инфекцией, может стать поражение сердечной мышцы. У человека возникает эндокардит. Заболевание лечится очень тяжело и не всегда приводит к положительному результату. Если посмотреть на статистические данные, то они достаточно высоки. Примерно 60% всех заболевших ушли из жизни.

Когда большое количество стафилококка находится в крови, и попадает в сердечную мышцу, сердечный клапан начинает очень быстро разрушаться. Появляются тяжелые осложнения, при которых закрываются периферические артерии. Начинает развиваться сердечная недостаточность, возникает абсцесс миокарда

Ядовитые вещества, выделяемые стафилококками, вызывают несколько видов заболеваний, которые находятся в группе интоксикации. Яркими представителями таких болезней считаются:

 • Токсический шок,
 • Пищевой токсикоз.

Когда человек испытывает токсический шок, из-за агрессивных токсинов, попавших в кровь, у него падает давление, появляется лихорадка. Человек ощущает тошноту, начинает сильно болеть живот. Болезнь сопровождается поносом и сильной головной болью. Полностью нарушается координация, теряется сознание. Через несколько дней, тело покрывается пятнистой сыпью.

Начало пищевого токсикоза обнаруживается очень быстро. Уже через два часа после приема пищи, зараженной стафилококковой инфекцией, начинает ощущать: тошноту, появляется рвота, понос, сильные боли в районе живота.

При тяжелых формах такой стафилококковой инфекции, симптомы очень похожи на холеру.

Наиболее тяжелой формой заражения стафилококковой инфекций считается сепсис. Потоком крови огромное количество бактерий разносится по всему организму. В это время происходит образование во всех внутренних органах очагов, вызванных вторичной инфекцией.

Как проводится диагностика стафилококка

Главным методом, применяемым при обнаружении стафилококковой инфекции, остается бактериальный посев. Для анализа используется:

 • Кровь,
 • Моча,
 • Мокрота,
 • Содержимое фурункулов,
 • Грудное молоко.

Если имеются подозрения на дисбактериоз, когда инфекция размножается в кишечнике, сдается кал. По результатам анализа, определяется количество попавшей в организм стафилококковой инфекции, определяется наличие другой микрофлоры кишечника. Если женщина беременна, для бактериального посева берется мазок из носовых пазух и зева.

Проведение таких анализов позволяет понять, насколько сильна чувствительность бактерии к действию антибиотиков. Каким именно препаратом можно будет с ней бороться и какое именно лекарство даст положительный результат.

Надо сказать, что все результаты бактериального исследования не могут использоваться, как прямое показание для определения диагноза и назначения последующего лечения.

Причина очень проста, ведь это может бессимптомная инфекция, которая говорит о нормальном состоянии пациента.

Как лечат стафилококк

Для борьбы со стафилококковой инфекцией, необходимо в первую очередь ориентироваться на удаление из организма главного возбудителя инфекции. Необходимо учитывать и сопутствующие заболевания и назначать комплексное лечение, чтобы добиться понижения общей реактивности организма.

Еще в давние времена, когда тело покрывалось фурункулами и наблюдалось большое количество гнойных абсцессов, применялись хирургические методы. Не стало исключением и сегодняшнее время. Фурункулы и гнойники удаляются операционным путем, обычно с использованием местной анестезии. По сути дела это самое лучшее решение, при борьбе со стафилококковой инфекцией данного типа.

Прием антибиотиков при лечении стафилококка, не всегда помогает. Некоторые виды заболевания просто нейтральны к таким препаратам. Они не дадут ожидаемого результата, а иногда могут привести даже к ухудшению течения болезни.

Заключение

В основном врач назначает лечение обнаруженной стафилококковой инфекции, особыми полусинтетическими пенициллинами. Иногда применяется пенициллин совместно со специальной клавулановой кислотой или другими видами антибиотиков.

Поразившая человека стафилококковая инфекция не вылечивается самостоятельным путем. Ведь в бытовых условиях невозможно определить характер возбудителя. Для этого требуется проведение специальных анализов. Поэтому при первых появлениях такого заболевания нужно срочно обратиться к лечащему врачу, чтобы избежать появления тяжелых осложнений.

Источник: proinfekcii.ru

Стафилококк қазақша

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.